W celu Opracowania Wspólnej Strategii Promocji i Rozwoju Turystyki Transgranicznej zaplanowano cztery spotkania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji wspólnej polityki w zakresie rozwoju turystyki transgranicznej -- powołanego podczas seminarium inaugurującego projekt.

Dwudniowe warsztaty robocze miały miejsce w Urzędzie Miasta Bartoszyce w dniach: 25-26 lutego 2009 r., 24-25 marca 2009 r., 20-21 kwietnia 2009 r., 5-6 maja 2009 r. Zespół pod opieką moderatora pracował nad identyfikacją podstawowych problemów rozwoju turystyki zarówno po stronie polskiej (Bartoszyce), jak i rosyjskiej (Bagrationowsk, Pionierskij), przeprowadził analizę SWOT także po obu stronach granicy (mocne i słabe strony naszych miast, szanse i zagrożenia), opracował przykładowe ankiety, które z jednej strony pozwolą dokonać oceny istniejących zasobów turystycznych naszych miast, z drugiej zaś strony pozwolą określić braki w istniejącej infrastrukturze turystycznej i około turystycznej, określił wspólne cele operacyjne zawarte w strategii.